Rangkuman Materi Pelajaran PKn Kelas 5 SD/MI Semester 1/2

Rangkuman atau ringkasan materi pelajaran PKn kelas 5 SD/MI semester 1/2 - Untuk mempermudah kalian dalam belajar materi PKn yang ada di kelas 5 ini maka anda bisa membuat rangkuman atau catatan yang berisi materi-materi yang di anggap penting. Dengan demikian kalian akan lebih mudah dalam memahami setia pelajaran yang ada.
ringkasan materi pelajaran pkn kelas 5 sd/mi
Rangkuman Materi PKn Kelas 5 SD/MI - Bagi anda yang kesulitan dalam merangkum materi pelajaran PKn kelas 5 maka di sini akan di sajikan rangkuman materi tersebut. Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.

Rangkuman materi pelajaran PKn kelas 5 SD/MI Semester 1

Bab 1 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 • Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya.
 • Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
 • Unsur-unsur teoritis berdirinya suatu negara, terdiri dari unsur konstitusif dan unsur deklaratif.
 • Tahap-tahap yang merupakan proses terbentuknya negara bagi bangsa Indonesia:
  • Perjuangan pergerakan kemederkaan Indonesia.
  • Proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan.
  • Terjadinya NKRI (kemerdekaan RI 17 Agustus 1945).
 • Tujuan NKRI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, antara lain:
  • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • Memajukan kesejahteraan umum.
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 • Fungsi negara, terdiri dari: Melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Pertahanan, Menegakkan keadilan.
 • Keutuhan wilayah suatu negara menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu negara.
 • Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:
  • Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan.
  • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  • Sanggup dan rela bekorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
  • Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.
  • Mengurangi ketegangan dalam segala hal pada negara asing.
  • Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara.
 • Upaya-upaya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Keikutsertaan rakyat demi menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui bela negara, baik secara fisik maupun nonfisik.
  • Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari: Lingkungan keluarga, Lingkungan sekolah, Lingkungan masyarakat.

Bab 2 Peraturan Perundang-Undangan
 • Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
 • Ditinjau dari tingkatannya, ada dua tingkat peraturan yaitu peraturan perundangan tingkat pusat dan peratuan daerah.
 • Sumber hukum peraturan perundang-undangan adalah: Undang-undang, Kebiasaan (hukum tidak tertulis), Yurisprudensi, Traktat, Doktrin.
 • Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
 • Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
  • Undang-Undang Dasar Republik Undonesia Tahun 1945
  • Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  • Peraturan pemerintah
  • Peraturan presiden
  • Peraturan daerah
 • Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
 • Contoh peraturan pusat di antaranya adalah undang-undang korupsi, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perpajakan, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya.
 • Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 • Contoh dari peraturan daerah adalah:
  • Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
  • Perda No. 2 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2001 – 2005 dan sebagainya.
 • Pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah:
  • Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
  • Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
  • Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
  • Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Rangkuman materi pelajaran PKn kelas 5 SD/MI Semester 2

Bab 3 Kebebasan Berorganisasi
 • Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.
 • Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar suatu kegiatan berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan.
 • Organisasi ada di lingkungan sekolah dan masyarakat.
 • Macam-macam organisasi sekolah: OSIS, Komite Sekolah, Pramuka, PMR, UKS, Koperasi Sekolah
 • Macam-macam organisasi masyarakat
  • RT 5, Karang taruna, RW, Desa/kelurahan, BPD, Dewan kelurahan, PKK, Posyandu
 • Manfaat berorganisasi:
  • Melatih tanggung jawab.
  • Belajar rela berkorban.
  • Melatih bekerja keras.
  • Dapat lebih maju dalam bidang tertentu.
  • Dapat belajar menjadi warga negara yang baik.
  • Dapat mengembangkan potensi kepemimpinan.
 • Kebebasan berorganisasi berarti hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi sesuai dengan hati nuraninya.
 • Kebebasan berorganisasi di Indonesia diatur oleh undang-undang yang bersirat dalam Pancasila dan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3).


Bab 4 Keputusan Bersama
 • Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil dengan melibatkan banyak orang dan untuk kepentingan bersama.
 • Bentuk-bentuk keputusan adalah:
 • Keputusan tertulis.
 • Keputusan lisan.
 • Musyawarah adalah salat satu cara untuk menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai kata mufakat.
 • Votting adalah pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara.
 • Menerima keputusan bersama harus dengan rasa ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada.
 • Pelaksanaan hasil keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
 • Hambatan-hambatan dalam mematuhi keputusan bersama dapat berasal dari dalam ataupun dari luar pribadi pengambil keputusan.
Lihat juga : Rangkuman Materi Pelajaran IPA Kelas 5 SD/MI Semester 1/2

Daftar Istilah

 • Amandemen adalah usul, perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR
 • Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kelangsungan hidup negaranya
 • Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara/daerah
 • Berserikat adalah bersatu
 • Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak saja
 • De facto : menurut kenyataan yang sesungguhnya (pengakuan atas suatu pemerintahan) menurut hakikatnya
 • De jure adalah berdasarkan hukum (pengakuan atas suatu pemerintahan)
 • Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
 • Fraksi adalah bagian kecil, pecahan, kelompok dalam DPR yag terdiri atas partai-partai politik dalam pemilu
 • Elemen negara adalah unsur negara
 • Grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
 • Inovator adalah gagasan atau metode yang menyangkut hal-hal baru
 • Kemajemukan adalah terjadi dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan
 • Musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah secara demokratis demi kepentingan bersama
 • Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara, pelanggaran, dan pengadilan
 • Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
 • Organisasi adalah kesatuan/kelompok yang terdiri atas bagian-bagian di dalam suatu perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama
 • Perda adalah pemerintahan daerah
 • Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan atau peneguhan mengenai suatu hal
 • Pluralistik adalah banyak macam atau terdiri dari berbagai macam hal
 • Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada semuruh rakyat/pengumuman Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945
 • Repelita adalah rencana pembangunan lima tahun
 • Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan
 • Supremasi adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
 • Stabilisator adalah sesuatu yang membuat stabil
 • Vooting adalah pemungutan suara terbanyak
Lihat Juga: Materi Pelajaran PKn Kelas 5 SD Lengkap
Demikianlah rangkuman materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 5 SD/MI semester 1/2 semoga dapat membantu kalian dalam belajar.

Bukupaket.com. Diberdayakan oleh Blogger.