Rangkuman Materi PAI Kelas 4 SD/MI Semester 1/2 Lengkap

Rangkuman Materi Pelajaran PAI Kelas 4 SD/MI Semester 1/2 Lengkap - Pada waktu kalian duduk di kelas 3 SD tentu sudah mengenal pelajaran Pendidikan Agama Islam atau bahkan semenjak duduk di kelas 1. Pada kelas 4 SD ini kalian bertemu kembali dengan mata pelajaran PAI tentunya dengan materi dan pembahasan yang berbeda.
Rangkuman Materi PAI Kelas 4 SD/MI Semester 1/2 Lengkap
Rangkuman Materi Pelajaran PAI Kelas 4 SD - Di kelas 4 ini akan dipelajari materi PAI yang terdiri dari 10 bab dan untuk mempermudah dalam belajar berikut saya rangkum-kan materi PAI kelas 4.

Bab 1 Mengartikan Al-Qur’an Surah Pendek
 • Surah Al-F-atihah merupakan surah pembuka. Surah pembuka di dalam Al-Qur'an.
 • Surah Al-F-atihah terdiri dari tujuh ayat.
 • Surah Al-F-atihah wajib dibaca. Dibaca pada setiap salat.
 • Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah dan penyayang terhadap makhluk-Nya yang  taat dalam menjalankan perintah Allah.
 • Segala puji hanyalah kepada Allah SWT Tuhan seluruh alam. Allah SWT. penguasa hari pembalasan.
 • Memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Beribadahlah dan menyembah kepada Allah SWT. Kemudian memohonlah pertolongan kepada Allah SWT..
 • Surah Al-Ikhlas terdiri dari empat ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah.
 • Al-Ikhlas artinya memurnikan ke-Esaan Allah SWT.
 • Allah Maha Esa. Allah SWT. dan tidak bersekutu dengan yang lain.
 • Allah tempat kita memohon sesuatu. Dosa besar bagi orang-orang yang memohon. Memohon sesuatu kepada selain Allah SWT.

Bab 2 Sifat Jaiz Allah SWT
 • Allah SWT. memiliki sifat jaiz.
 • Jaiz artinya boleh.
 • Allah SWT. boleh berbuat apapun. Semua menurut kehendak Allah sendiri. Tidak ada yang memaksa dan menghalangi.
 • Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Apabila manusia dapat mengambil manfaat dari setiap kejadian.

Bab 3 Kisah Nabi Adam a.s. dan Kisah Nabi Muhammad saw.
 • Nabi Adam a.s. adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Istri Nabi Adam a.s bernama Hawa.
 • Nabi Muhammad saw. lahir tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah. Bertepatan dengan 20 April 571 Masehi.
 • Tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad saw. dapat diketahui sejak kecil. Pertama dengan dibelahnya dada untuk dibersihkan hatinya. Pada saat berdagang selalu dinaungi awan. Hingga diangkat menjadi rasul.

Bab 4 Membiasakan Perilaku Terpuji
 • Nabi Adam a.s. adalah manusia pertama. Nabi Adam a.s. pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam a.s. melanggar larangan Allah swt. Nabi Adam a.s. harus tinggal di bumi. Namun, Nabi Adam tidak pernah berputus asa.
 • Nabi Adam a.s. memohon ampunan dan keridaan Allah swt. Nabi Adam a.s. bertobat siang dan malam. Tobat artinya sadar dan menyesal. Tobat dengan sungguh-sungguh disebut tobat nasuha. Apabila sudah bertobat tidak boleh mengulangi lagi.
 • Nabi Muhammad saw. adalah rasul terakhir. Nabi Muhammad saw. memiliki sifat terpuji. Sifat terpuji yang dimiliki sejak kecil. Nabi Muhammad saw. tidak mengikuti budaya jahiliah.
 • Meneladani artinya meniru atau mengikuti. Meneladani rasul artinya meniru atau mengikuti rasul. Meneladani perilaku terpuji rasul. Mengikuti dengan mengamalkannya. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bab 5 Mengenal Ketentuan Salat
 • Salat merupakan tiang agama Islam.
 • Salat dikerjakan dengan perkataan dan perbuatan. Salat di awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
 • Salat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berupa rukun, sunah-sunah, syarat sah serta syarat wajib salat.
 • Salat yang tidak memenuhi ketentuan syarat sah-nya salat, maka salatnya tidak sah.

Bab 6 Surah Al-Kausar, Surah An-Nasr,dan Surah Al-’Asr
 • Surah Al-Kausar diturunkan di Mekah. Diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah.
 • Surah Al-Kausar terdiri dari tiga ayat. Berisi tentang perintah salat dan berkorban.
 • Surah An-Nasr terdiri dari tiga ayat. Diturunkan di Kota Madinah.
 • Surah An-Nasr berisi tentang pertolongan. Pertolongan Allah terhadap hamba-Nya. Hamba yang menaati perintah Allah dan rasul-Nya.
 • Pertolongan berupa kemenangan. Kemenangan akan banyaknya umat. Umat yang berbondong-bondong masuk Islam.
 • Surah Al-’Asr terdiri dari tiga ayat. Diturunkan di Kota Mekah. Berisi tentang kerugian bagi orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Mereka akan mengalami kerugian.
 • Seseorang akan mendapat keberuntungan. Apabila dapat memanfaatkan waktu. Waktu yang digunakan untuk berbuat kebaikan.
 • Surah Al-Kausar, Surah An-Nasr, dan Surah Al-’Asr termasuk surah pendek.

Bab 7 Mengenal Malaikat dan Tugasnya
 • Percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Allah menciptakan makhluk nyata dan gaib. Malaikat termasuk makhluk gaib.
 • Malaikat diciptakan dari nur/cahaya. Malaikat tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Malaikat tidak pernah melakukan dosa.
 • Jumlah malaikat ada banyak. Sepuluh malaikat yang wajib kita percayai. Malaikat memiliki tugas masing-masing.

Bab 8 Menceritakan Kisah Nabi
 • Nabi Ibrahim a.s. lahir di Faddam 'Aram, Babylonia.
 • Ayahnya bernama Azar. Pekerjaannya membuat patung berhala. Patung berhala dijual untuk disembah.
 • Ibunya bernama Lisa binti Karbita bin Nuh. Nabi Ibrahim a.s. bergelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah swt.
 • Nabi Ibrahim a.s. lahir di zaman Raja Namrud. Raja Namrud seorang raja yang kejam. Hatinya keras dan buruk tingkah lakunya. Dia memerintahkan membunuh bayi laki-laki yang baru lahir.
 • Nabi Ibrahim a.s mencari Tuhan. Beliau mencari Tuhan melalui akalnya. Dengan melihat semua di sekelilingnya. Nabi Ibrahim menganggap yang besar sebagai Tuhan.
 • Malaikat Jibril datang membawa wahyu. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim a.s. tentang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Yang Esa. Allah Maha Pencipta alam semesta.
 • Nabi Ibrahim a.s berdakwah kepada umatnya. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah. Dan meninggalkan berhala buatan manusia.
 • Nabi Ibrahim a.s. berani menghancurkan berhala. Berhala sesembahan Raja Namrud dan pengikutnya.
 • Nabi Ibrahim a.s. mendapat mukjizat dari Allah. Mukjizatnya tidak dapat dibakar api. Hukuman yang diberikan Raja Namrud.
 • Nabi Ismail a.s. putera Nabi Ibrahim a.s. Nama ibunya adalah Siti Hajar.
 • Nabi Ismail a.s. mendapat mukjizat dari Allah. Mukjizat berupa air yang memancar. Memancar dari pukulan kakinya. Air itulah yang disebut air zam-zam.

Bab 9 Meneladani Kisah Nabi
 • Nabi Ibrahim a.s. hidup bersama masyarakat. Masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran.
 • Nabi Ibrahim a.s. ingin menyelamatkan kaumnya. Menyelamatkan dari kemusyrikan dan kekufuran. Agar terhindar dari azab Allah swt.
 • Nabi Ibrahim a.s. memiliki sifat terpuji. Pemberani, sabar dan tabah. Nabi Ibrahim a.s. termasuk ulul azmi. Ulul azmi artinya mampu menghadapi ujian. Nabi Ibrahim a.s. patut dicontoh dan diteladani. Keteladanannya adalah kecerdasan, kegigihan, kebenaran, dan ketaatannya.
 • Nabi Ibrahim a.s. dengan kecerdasannya dapat membedakan kebenaran dengan kemusyrikan.
 • Nabi Ibrahim a.s. gigih meluruskan keyakinan. Keyakinan masyarakat yang tidak benar. Agar beriman kepada Allah swt.
 • Nabi Ismail a.s. adalah anak yang saleh. Nabi Ismail a.s. berbakti kepada orang tuanya.
 • Nabi Ismail a.s. taat kepada orang tuanya. Nabi Ismail a.s. sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya.
 • Nabi Ismail a.s. penyabar dan dapat diajak musyawarah serta rela berkorban. Sabar menghadapi cobaan dan rintangan. Serta siksaan dalam menjalankan dakwahnya.

Bab 10 Melaksanakan Zikir dan Doa
 • Zikir artinya ingat.
 • Zikrullah artinya ingat kepada Allah swt.
 • Banyak berzikir akan dipermudahkan semua oleh Allah swt. Berzikir setelah salat sangat dianjurkan.
 • Berzikir dengan membaca istigfar, tasbih, takbir, tahmid, dan dilanjutkan berdoa.
 • Berdoa artinya memohon kepada Allah swt. Memohon agar diberi segala kebaikan.
 • Ada waktu yang mustajab untuk berdoa.
  • Setelah menunaikan salat. Baik salat fardu maupun sunah.
  • Di antara azan dan ikamah.
  • Sepertiga malam yang terakhir.
  • Pada tiap malam bulan Ramadan.
  • Pada saat berbuka puasa.
  • Pada saat iktikaf di masjid.
  • Pada saat sujud dalam salat.
  • Setelah membaca Kitab Al-Qur’an.
  • Pada saat minum air zam-zam.
 • 7. Adab ketika berdoa adalah:
  • Suci badan dan pakaian.
  • Suci dari hadas dan najis.
  • Membaca basmalah dan salawat Nabi Muhammad saw..
  • Dilaksanakan dengan tenang dan kusyuk.
  • Berdoa diakhiri dengan membaca hamdalah.
Lihat juga : Kumpulan Buku Paket Pelajaran PAI SD/MI Lengkap
Semoga rangkuman materi pelajaran PAI kelas SD ini dapat bermanfaat serta membantu untuk mempermudah mengingat materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Ringkasan ini sifanya hanya untuk memudahkan belajar jadi mohon maaf jika tidak begitu lengkap. Selamat Belajar

Bukupaket.com. Diberdayakan oleh Blogger.